Đấu giá MMTB, quyền sử dụng đất và TSGLVĐ tại huyện Ninh Phước, Ninh Thuận

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận thông báo bán đấu giá tài sản do Agribank Chi nhánh tỉnh Ninh Thuận ủy quyền như sau: