Đấu giá lóng gỗ tròn và sản phẩm từ gỗ tại Quảng Ngãi

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi thông báo đấu giá tài sản do Cục thi hành án dân sự huyện Bình Sơn ủy quyền như sau: