Đấu giá Lô gỗ Trắc tại Kiên Giang

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Kiên Giang thông báo bán đấu giá tài sản do Cục Hải quan Kiên Giang ủy quyền như sau: