Đấu giá gỗ xẻ nhóm VI tại Kon Tum

(BĐT) - Công ty cổ phần dịch vụ đấu giá Tây Nguyên CN Kon Tum thông báo bán đấu giá tài sản do Hạt Kiểm lâm rừng phòng hộ Tu Mơ Rông ủy quyền như sau: