Đấu giá gỗ xẻ nhóm VI tại huyện Tu Mơ Rông, Kom Tum

(BĐT) - Công ty Cổ phần dịch vụ đấu giá Tây Nguyên – Chi nhánh tỉnh Kon Tum thông báo bán đấu giá tài sản như sau: