Đấu giá gỗ xẻ nhóm II đến nhóm VII tại TP.Kom Tum, Kon Tum

(BĐT) - Công ty Cổ phần dịch vụ đấu giá Tây Nguyên – Chi nhánh tỉnh Kon thông báo bán đấu giá tài sản như sau: