Đấu giá gỗ xẻ, gỗ tròn từ nhóm III đến VI tại Kon Tum

(BĐT) - Công ty cổ phần dịch vụ đấu giá Tây Nguyên CN Kon Tum thông báo bán đấu giá tài sản do Hạt kiểm lâm huyện Kon Plông ủy quyền như sau: