Đấu giá gỗ tại Bình Thuận

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Thuận thông báo bán đấu giá tài sản do Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Lũy ủy quyền như sau: