Đấu giá đoàn sà lan - tàu đẩy tại Ninh Bình

(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Hà Nam Ninh thông báo đấu giá tài sản của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Ninh Bình ủy quyền như sau: