Đấu giá cổ phần Công trình Giao thông tỉnh Điện Biên

Thông báo đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông tỉnh Điện Biên do Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên sở hữu

- Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên

- Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Công trình Giao thông tỉnh Điện Biên

- Địa chỉ: Tổ dân phố 4, phường Thanh Bình, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

- Ngành nghề kinh doanh: Xây dựng các công trình giao thông; Xây dựng các công trình thủy lợi vừa và nhỏ; Xây dựng dân dụng, công nghiệp;  ...

- Vốn điều lệ: 15.440.320.000 đồng

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

- Giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần

- Số cổ phần đưa ra đấu giá: 1.151.532 cổ phần

- Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 1.151.532 cổ phần

- Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ 08 giờ 30 phút ngày 19/01/2017 đến 15 giờ 30 phút ngày 15/02/2017 (Sáng từ 08h30 – 12h00; chiều từ 13h30 - 17h00 các ngày làm việc)

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

- Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 20/02/2017

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

- Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 22/02/2017

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 23/02/2017 đến 16 giờ ngày 04/03/2017

- Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 24/02/2017 đến ngày 01/03/2017