Đấu giá cho thuê tài sản của Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn I

(BĐT) - Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn I thông báo đấu giá tài sản như sau:

Căn cứ Quyết định số 428/QĐ-BNN-TC, ngày 20  tháng 2 năm 2017  về việc giao tài sản Nhà nước cho Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn I.

Thực hiện phương án tổ chức đấu giá cho thuê tài sản của Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn I, theo những yêu cầu cụ thể sau:

1. Đối tượng tham gia đấu giá:

- Các tổ chức, cá nhân, đơn vị có đủ tư cách pháp nhân và đủ điều kiện tham gia đấu giá (trừ Cán bộ, Viên chức đang công tác tại trường).

- Người đấu giá phải trực tiếp tham gia đấu giá hoặc ủy quyền cho người khác tham gia đấu giá (phải có giấy ủy quyền).

2. Cơ sở vật chất hiện có để thực hiện cho việc đấu giá:

- Tên, danh mục tài sản:

Đấu giá cho thuê tài sản của Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn I - ảnh 1

- Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Kể từ ngày thông báo đến trước 9h00, ngày 25/7/2018 tại Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn I;

- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Kể từ ngày thông báo đến trước 9h00, ngày 25/7/2018 tại Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn I;

- Giá khởi điểm của tài sản đấu giá trong trường hợp công khai giá khởi điểm (Có Phụ lục kèm theo);

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/ hồ sơ (Hai trăm ngàn đồng);

- Nộp tiền ký quỹ bảo đảm tham gia đấu giá: 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng chẵn);

- Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo đến trước 9h00, ngày 25/7/2018 trong giờ hành chính tại Phòng Quản trị, Tầng 2, nhà A1 Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn I;

- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 10 giờ 00 phút, ngày 25/7/2018 tại Phòng Hội thảo 303 Tầng 3, nhà A1, Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn I;

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp;

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

Chi tiết Liên hệ: Đ/c Nguyễn Thị Bích Hạnh - Phó Trưởng phòng Quản trị.

Số điện thoại: 024.3.861.3115 - DĐ: 0915.033.027.