(BĐT) - Công ty CP Long Hậu (mã chứng khoán: LHG) công bố Báo cáo tài chính quý I/2021 với doanh thu đạt 110,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 32,7 tỷ đồng, lần lượt giảm 46,6% và 48,3% so với cùng kỳ năm trước.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 39,1% về 57,2 tỷ đồng; lợi nhuận tài chính âm 0,3 tỷ đồng giảm 125% so với cùng kỳ; lãi công ty liên doanh, liên kết giảm 31% về còn 2,9 tỷ đồng; chi phí bán hàng giảm 68,9% về còn 1,4 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể. Như vậy, lợi nhuận giảm trong kỳ chủ yếu do hoạt động kinh doanh chính.

Xét theo cơ cấu doanh thu, doanh thu cho thuê đất phát triển cơ sở hạ tầng và xưởng xây sẵn theo yêu cầu giảm mạnh 66,3% so với cùng kỳ về còn 53,5 tỷ đồng; doanh thu cho thuê nhà xưởng, khu lưu trú tăng 15,4% lên 32,2 tỷ đồng; doanh thu khác tăng 24,9% lên 24,6 tỷ đồng. Như vậy, doanh thu giảm mạnh chủ yếu do hoạt động phát triển cơ sở hạ tầng và xưởng xây sẵn giảm mạnh trong kỳ.

Tính tới 31/3/2021, tổng tài sản tăng 13,3% so với đầu năm lên 2.945,5 tỷ đồng.