(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến rộng rãi của các cơ quan, tổ chức để hoàn thiện Dự thảo Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Dự thảo Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh đặt mục tiêu giảm cường độ phát thải khí nhà kính đến năm 2030 là 10 - 15%; đến năm 2050 giảm 20 - 25%. Ảnh: Lê Tiên

Dự thảo Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh đặt mục tiêu giảm cường độ phát thải khí nhà kính đến năm 2030 là 10 - 15%; đến năm 2050 giảm 20 - 25%. Ảnh: Lê Tiên

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, mục tiêu của Chiến lược là xác định được các định hướng mang tính chiến lược, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để thúc đẩy tăng trưởng xanh; tạo cơ sở để huy động, cân đối, phân bổ, sử dụng có hiệu quả nguồn lực trong và ngoài nước thực hiện các chương trình, đề án, dự án xanh, phù hợp với điều kiện cụ thể của Việt Nam và đáp ứng lộ trình giảm phát thải. Đồng thời tiếp tục nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị và người dân về vai trò, vị trí của tăng trưởng xanh; từ đó thay đổi hành vi trong quản lý, sản xuất, lối sống nhằm thúc đẩy tăng trưởng xanh.

Cụ thể, Dự thảo Chiến lược đặt mục tiêu giảm cường độ phát thải khí nhà kính đến năm 2030 là 10 - 15%; đến năm 2050 giảm 20 - 25%. Đến năm 2030, tiêu hao năng lượng sơ cấp giảm 1,0 - 1,5%/năm; tỷ trọng năng lượng tái tạo trên tổng cung cấp năng lượng sơ cấp đạt 15 - 20%; kinh tế số chiếm 30% GDP; tỷ trọng xuất khẩu hàng hóa có hàm lượng công nghệ cao trong tổng xuất khẩu đạt trên 60%...

Đến năm 2050, tiêu hao năng lượng sơ cấp giảm 1,5% - 2%/năm; tỷ trọng năng lượng tái tạo trên tổng cung cấp năng lượng sơ cấp đạt 25 - 30%; kinh tế số chiếm 50% GDP; tỷ trọng xuất khẩu hàng hóa có hàm lượng công nghệ cao trong tổng xuất khẩu đạt trên 80%...