(BĐT) - Công ty CP Lâm Nông sản Thực phẩm Yên Bái cho biết, ngày 26/5 tới sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt, với tỷ lệ 35%. Đây là mức chia cổ tức vượt xa dự kiến đã thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (20% bằng tiền mặt).

Như vậy, với khối lượng chứng khoán niêm yết và lưu hành là 5,24 triệu cổ phiếu, Công ty sẽ chi 18,34 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông. Thời gian thanh toán dự kiến từ ngày 25/6/2020. 

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý II niên độ 2019 - 2020 (từ ngày 1/1/2020 – 31/3/2020), Công ty ghi nhận doanh thu đạt hơn 87 tỷ đồng, giảm 20,18% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế tăng trưởng hơn 58%, đạt gần 5,8 tỷ đồng.

Lũy kế từ đầu năm, Công ty đạt 194,42 tỷ đồng doanh thu, tăng 3,79% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 12,54 tỷ đồng, tăng gần 180% so với cùng kỳ năm trước.