(BĐT) - Công ty CP Thương mại Dầu khí (Petechim) vừa có báo cáo tài chính bán niên 2018 với khoản lỗ ròng 13,7 tỷ đồng. Đáng chú ý, trong khi hoạt động kinh doanh lõi chưa hiệu quả, Petechim đã bổ sung thêm khoản đầu tư chứng khoán trị giá 37 tỷ đồng. 
Hoạt động kinh doanh chính của Petechim nhiều năm không hiệu quả, cho đến nửa đầu năm 2018 lỗ tới 8,9 tỷ đồng. Ảnh: Lê Tiên

Hoạt động kinh doanh chính của Petechim nhiều năm không hiệu quả, cho đến nửa đầu năm 2018 lỗ tới 8,9 tỷ đồng. Ảnh: Lê Tiên

Ngoài ra, Petechim còn phải nhận nhiều ý kiến ngoại trừ của kiểm toán về việc chưa trích lập dự phòng cho các khoản đầu tư tài chính và nợ phải thu.

Tìm lợi nhuận từ cổ phiếu

Nửa đầu năm 2018, Petechim ghi nhận 253,5 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 26% so với cùng kỳ năm 2017. Lợi nhuận gộp đạt 6,6 tỷ đồng, giảm 55% so với cùng kỳ năm 2017, tương đương với biên lợi nhuận gộp 2,6%. Với tỷ suất lợi nhuận gộp mỏng như vậy, sau khi trừ đi chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của Petechim âm tới 8,9 tỷ đồng.

Hoạt động kinh doanh chính của Petechim nhiều năm qua không hiệu quả khi lãi ròng rất nhỏ so với doanh thu. Cụ thể, trong khi doanh thu năm 2017 lên tới 792 tỷ đồng thì lợi nhuận chỉ đạt 1,6 tỷ đồng. Hay năm 2016, lợi nhuận cũng ở mức “khiêm tốn” là 4,6 tỷ đồng so với doanh thu thuần lên tới hơn 700 tỷ đồng. Hiệu quả hoạt động kinh doanh chính không được cải thiện là một trong các nguyên nhân khiến Công ty quyết định tìm kiếm lợi nhuận từ kinh doanh chứng khoán.

Cụ thể, bắt đầu từ quý II/2018, báo cáo tài chính bán niên của Petechim bắt đầu xuất hiện khoản kinh doanh chứng khoán trị giá hơn 37 tỷ đồng. Thuyết minh báo cáo cho biết, đây là giá trị gốc của khoản đầu tư vào 251.400 cổ phiếu VJC của Công ty CP Hàng không VietJet. Như vậy, có thể tính được giá mua một cổ phiếu VJC của Petechim vào khoảng 147.300 đồng. Với thị giá ở mức 141.800 đồng vào thời điểm 30/6/2018, kiểm toán đã đưa ra ý kiến ngoại trừ rằng, Công ty cần phải trích lập dự phòng hơn 1,3 tỷ đồng trong báo cáo tài chính bán niên 2018. Với thị giá hiện tại ở mức 155.200 đồng, Petechim tạm lãi gần 2 tỷ đồng từ đầu tư cổ phiếu VJC. 

Chưa trích lập dự phòng đầy đủ

Khoản mục đầu tư tài chính ngắn hạn của Công ty tại thời điểm 30/6/2018 là hơn 62,4 tỷ đồng, và nếu trích lập đầy đủ, khoản mục này sẽ giảm đi 1,3 tỷ đồng. Đồng thời, chi phí tài chính và lỗ sau thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ tăng với số tiền tương ứng là 1,3 tỷ đồng.

Không chỉ lỗ ròng 13,7 tỷ đồng sau 6 tháng đầu năm, Petechim còn nhận thêm hàng loạt ý kiến ngoại trừ của kiểm toán về việc trích lập dự phòng. Nếu thực hiện đủ các bút toán này thì con số lỗ của Petechim sẽ không chỉ dừng lại ở 13,7 tỷ đồng.

Cụ thể, Petechim chưa thực hiện trích lập khoản dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi hơn 16,5 tỷ đồng cho khoản phải thu ngắn hạn tại thời điểm cuối quý II/2018 là 76,1 tỷ đồng. Việc trích lập này sẽ làm cho chỉ tiêu “chi phí quản lý doanh nghiệp” và chỉ tiêu “lỗ sau thuế thu nhập doanh nghiệp” trình bày trên báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất giữa niên độ cho chu kỳ hoạt động 6 tháng kết thúc ngày 30/6/2018 sẽ cùng tăng với số tiền tương ứng là 16,5 tỷ đồng.

Tương tự, kiểm toán cho rằng, Công ty chưa trích lập đầy đủ dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn. Theo đó, khoản mục đầu tư tài chính ngắn hạn của Công ty tại thời điểm 30/6/2018 là hơn 62,4 tỷ đồng, và nếu trích lập đầy đủ, khoản mục này sẽ giảm đi 1,3 tỷ đồng. Đồng thời, chi phí tài chính và lỗ sau thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ tăng với số tiền tương ứng là 1,3 tỷ đồng.

Mặt khác, Công ty cũng chưa ghi nhận chi phí phát sinh liên quan Dự án Sản xuất thử nghiệm pin mặt trời không được phê duyệt quyết toán. Việc ghi nhận này sẽ làm cho chỉ tiêu “(lỗ)/lợi nhuận sau thuế chưa phân phối” và chỉ tiêu “chi phí xây dựng cơ bản dở dang” trên bảng cân đối kế toán hợp nhất giữa niên độ 2018 giảm đi hơn 2,2 tỷ đồng. Đồng thời, chỉ tiêu “chi phí khác” của báo cáo kết quả kinh doanh giảm đi 0,8 tỷ đồng.

Như vậy, nếu trích lập đầy đủ các khoản dự phòng trên, Công ty sẽ ghi nhận lỗ khoảng 30,8 tỷ đồng sau 6 tháng đầu năm 2018.