(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ mở quyền truy cập và gửi báo cáo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư công bắt đầu từ ngày 24/5/2021 và đóng quyền truy cập vào 17h ngày 26/5/2021 để triển khai tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ theo đúng thời gian quy định theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 13/CT-TTg.
Kiên quyết cắt bỏ những dự án chưa thực sự cần thiết, kém hiệu quả. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Kiên quyết cắt bỏ những dự án chưa thực sự cần thiết, kém hiệu quả. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ngày 24/5/2021, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư có công điện gửi lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương về Báo cáo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 23/5/2021 về đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương trực tiếp chỉ đạo các đơn vị trực thuộc quán triệt quan điểm chỉ đạo, yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã nêu tại Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Cụ thể, rà soát toàn bộ danh mục dự án dự kiến bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, kiên quyết cắt bỏ những dự án chưa thực sự cần thiết, kém hiệu quả. Cắt giảm số lượng các dự án khởi công mới, kiểm soát chặt chẽ sự cần thiết, phạm vi, quy mô từng dự án theo đúng quy hoạch, định hướng, mục tiêu đã được duyệt, bảo đảm hiệu quả đầu tư, kết quả đầu ra của từng dự án. Tuân thủ các nguyên tắc, tiêu chí, định mức và thứ tự ưu tiên bố trí vốn theo quy định. Đồng thời, tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hoàn thiện Báo cáo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư công, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính. Báo cáo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 phải được lập theo trình tự quy định tại Điều 55 Luật Đầu tư công và các quy định pháp luật có liên quan. Bộ trưởng, Thủ trưởng các đơn vị sử dụng vốn đầu tư công, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ trong trường hợp chậm và không được tổng hợp vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của quốc gia.

Công điện cũng nêu rõ, Bộ KH&ĐT sẽ phối hợp chặt chẽ, đồng hành cùng các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương trong việc tháo gỡ khó khăn, giải quyết vướng mắc phát sinh để xây dựng Báo cáo Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 chất lượng, bảo đảm tiến độ trên tinh thần đúng pháp luật, đúng thẩm quyền, nhanh, hiệu quả vì mục tiêu, lợi ích chung của quốc gia, dân tộc.