(BĐT) - Kho bạc Nhà nước (KBNN) cho biết, trong năm 2018, toàn hệ thống đã triển khai 294 cuộc thanh tra chuyên ngành, đạt 100% so với kế hoạch và đã kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước (NSNN) tổng số tiền trên 1,6 tỷ đồng.
KBNN đã kiến nghị sửa đổi, bổ sung một số cơ chế chính sách chưa phù hợp. Ảnh: Internet

KBNN đã kiến nghị sửa đổi, bổ sung một số cơ chế chính sách chưa phù hợp. Ảnh: Internet

Qua công tác thanh tra chuyên ngành, KBNN đã kịp thời kiến nghị với cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung một số cơ chế chính sách chưa phù hợp; kiến nghị xử lý về kinh tế thu hồi nộp NSNN và thực hiện xử phạt vi phạm hành chính theo quy định. Bên cạnh đó, KBNN cũng kiến nghị cấp có thẩm quyền, đơn vị được thanh tra xử lý hành chính đối với tập thể, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, cá nhân có liên quan vi phạm trong công tác quản lý NSNN, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng NSNN, tăng cường kỷ cương, kỷ luật tài chính.

Về công tác kiểm tra nội bộ, trong năm 2018, KBNN đã thực hiện kiểm tra tại 10 đơn vị KBNN tỉnh, thành phố, đạt 100% kế hoạch năm; KBNN các tỉnh, thành phố đã thực hiện kiểm tra tại các đơn vị KBNN trực thuộc được trên 900 cuộc. Thông qua công tác kiểm tra đã giúp cho các đơn vị KBNN thấy được những tồn tại, sai sót và có những biện pháp khắc phục kịp thời. Sau khi kết thúc các đợt kiểm tra, KBNN đều có văn bản chỉ đạo, chấn chỉnh chung trong toàn hệ thống.