(BĐT) - Thường trực HĐND tỉnh Khánh Hòa vừa đồng ý bổ sung 4 dự án vào Danh mục dự án huy động vốn ODA và vay vốn các nhà tài trợ nước ngoài giai đoạn 2016 - 2020 để trình HĐND Tỉnh thông qua tại Kỳ họp thứ 3.
Cải tạo, nâng cấp kênh chính hồ chứa nước Cam Ranh là một trong 4 DA được bổ sung vào Danh mục.

Cải tạo, nâng cấp kênh chính hồ chứa nước Cam Ranh là một trong 4 DA được bổ sung vào Danh mục.

4 dự án được bổ sung vào Danh mục gồm: Tiểu dự án Cải tạo, nâng cấp kênh chính hồ chứa nước Cam Ranh và kênh chính hồ chứa nước Suối Dầu với tổng mức đầu tư 380 tỷ đồng; Dự án Cảng cá động lực thuộc Trung tâm Nghề cá lớn Khánh Hòa, tổng mức đầu tư 470 tỷ đồng; Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai, tổng mức đầu tư 52,46 tỷ đồng; Dự án Hạn mức tín dụng AFD dành cho Quỹ Đầu tư phát triển Lào Cai và Khánh Hòa với tổng vốn đầu tư 228 tỷ đồng.