(BĐT) - Ngày 5/10, Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã khai mạc trọng thể tại trụ sở Trung ương Đảng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị.
Một trong những nội dung được Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII thảo luận là tình hình kinh tế - xã hội năm 2020, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Ảnh: Qúy Bắc

Một trong những nội dung được Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII thảo luận là tình hình kinh tế - xã hội năm 2020, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Ảnh: Qúy Bắc

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương tập trung bàn về: tình hình kinh tế - xã hội năm 2020, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; tiếp tục hoàn thiện các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII và một số vấn đề quan trọng khác.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu một số ý kiến có tính chất nêu vấn đề, gợi mở để Hội nghị thảo luận, xem xét, quyết định.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định: Việc đánh giá đúng thực trạng tình hình kinh tế - xã hội đất nước từ đầu năm đến nay và dự báo cả năm 2020 sẽ là cơ sở quan trọng để tiếp tục cập nhật, đánh giá khách quan, toàn diện và tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng, toàn dân về kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội do Đại hội XII của Đảng và các nghị quyết Trung ương đã đề ra; làm cơ sở cho việc xây dựng và triển khai thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; tạo đà và góp phần quan trọng bước đầu cho việc hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030.

Vì vậy, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Trung ương dành thời gian nghiên cứu, thảo luận, đánh giá khách quan, toàn diện tình hình kinh tế - xã hội nước ta từ đầu năm đến nay và dự báo cả năm 2020; chỉ rõ những kết quả, thành tích đã đạt được, những hạn chế, yếu kém còn tồn tại, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm.