(BĐT) - Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (mã chứng khoán: KBC) công bố Báo cáo tài chính quý II/2021 với doanh thu đạt 749,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 70,6 tỷ đồng, lần lượt tăng 337,2% và 547,7% so với quý II/2020.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, KBC ghi nhận doanh thu đạt 2.751,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 785,2 tỷ đồng, lần lượt tăng 278,4% và 647,1% so với cùng kỳ năm trước.

Trong năm 2021, KBC đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu là 6.600 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 2.000 tỷ đồng. Như vậy, sau nửa đầu năm 2021, doanh nghiệp hoàn thành được 39,3% kế hoạch lợi nhuận.

Tính tới 30/6/2021, tổng tài sản của KBC tăng 16,6% so với đầu năm lên 27.732,3 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tồn kho đạt 11.623,4 tỷ đồng, chiếm 41,9% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 8.635,3 tỷ đồng, chiếm 31,1% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 4.195,1 tỷ đồng, chiếm 15,1% tổng tài sản.