(BĐT) - Theo Báo cáo tài chính quý IV/2020, Công ty CP Dược phẩm Imexpharm (mã chứng khoán: IMP) công bố báo ghi nhận doanh thu đạt 487 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 70,4 tỷ đồng, lần lượt giảm 5,6% và tăng 35,6% so với cùng kỳ năm 2019.

Luỹ kế năm 2020, Công ty đạt 1.369,4 tỷ đồng doanh thu và 209,7 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt giảm 2,4% và tăng 29,1% so với thực hiện trong năm 2019.

Được biết, tại ĐHCĐ thường niên 2020, HĐQT Công ty đề ra mục tiêu năm 2020 mang về tổng doanh thu là 1.750 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 260 tỷ đồng, lần lượt tăng 23,2% và 28,4% so với thực hiện năm 2019.

Tính tới 31/12/2020, tổng tài sản của doanh nghiệp tăng 13,5% lên 2.096,5 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tài sản dở dang dài hạn đạt 522,4 tỷ đồng, chiếm 24,9% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 503,3 tỷ đồng, chiếm 24% tổng tài sản; tồn kho đạt 424,2 tỷ đồng, chiếm 20,2% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 398,1 tỷ đồng, chiếm 19% tổng tài sản.