(BĐT) - Văn phòng Chính phủ vừa thông báo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 69/2019/NĐ-CP để tháo gỡ vướng mắc trong triển khai các dự án đầu tư xây dựng theo Hợp đồng BT.
Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn Nghị định 69/2019/NĐ-CP

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn Nghị định 69/2019/NĐ-CP

Theo Thông báo, Nghị định số 69/2019/NĐ-CP ngày 15/8/2019 hướng dẫn Luật Quản lý, sử dụng tài sản công về nội dung thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (Hợp đồng BT).

Qua gần một năm ban hành, một số nội dung cần được hướng dẫn để thống nhất cách hiểu, tạo thuận lợi trong triển khai thực hiện. Vì vậy, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các cấp có thẩm quyền, tiếp tục rà soát các văn bản pháp luật có liên quan về hình thức Hợp đồng BT để bảo đảm đồng bộ của hệ thống pháp luật, xử lý khoảng trống pháp lý các dự án chuyển tiếp.

Để tháo gỡ vướng mắc trong triển khai các dự án triển khai theo hình thức hợp đồng BT đang thực hiện, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng giao Bộ Tài chính hướng dẫn Điểm b Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 69/2019/NĐ-CP, lưu ý bảo đảm không ảnh hưởng tới nội dung các quy định khác của Nghị định; Khoản 2 Điều 17 Nghị định số 69/2019/NĐ-CP đối với các Hợp đồng BT được ký kết từ ngày 1/1/2018 đến trước ngày Nghị định có hiệu lực thi hành.

Cụ thể, Điều 8 Nghị định số 69 quy định về sử dụng quỹ đất chưa giải phóng mặt bằng để thanh toán Dự án BT. Trong đó, Điểm b Khoản 1 quy định: Nhà đầu tư thực hiện ứng trước kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng theo Phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và số tiền này được tính vào giá trị của Hợp đồng BT; không tính chi phí lãi vay huy động vốn vào Dự án BT đối với khoản kinh phí này.

Khoản 2 Điều 17 quy định về chuyển tiếp: Đối với các Hợp đồng BT được ký kết từ ngày 1/1/2018 đến trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, trong đó có điều khoản sử dụng tài sản công để thanh toán được thực hiện theo Luật đất đai năm 2013, Luật đầu tư năm 2014, Luật xây dựng năm 2014, Luật ngân sách nhà nước năm 2015, Luật quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 và pháp luật có liên quan.

Phó Thủ tướng cũng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về việc sử dụng số tiền thu được từ bán đấu giá tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư; việc bố trí nguồn vốn để thanh toán phần chênh lệch cho nhà đầu tư bằng tiền trong trường hợp giá trị quỹ đất thanh toán nhỏ hơn giá trị Dự án BT theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 7.