(BĐT) - Tổng công ty Đầu tư Phát triển nhà và đô thị (HUD) vừa công bố báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021 với kết quả doanh thu đạt 1.086 tỷ đồng, giảm 52% so với cùng kỳ năm ngoái.

Về hoạt động tài chính, Công ty ghi nhận 21,1 tỷ đồng doanh thu và 53,2 tỷ đồng chi phí. Tổng chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp ở mức 163 tỷ đồng, giảm 41%. Công ty ghi nhận 30,8 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, chưa bằng một nửa con số 78,6 tỷ đồng đạt được trong 6 tháng đầu năm 2020.

Bên cạnh đó, đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của HUD cũng đưa ra ý kiến ngoại trừ về việc Công ty CP Đầu tư và xây dựng HUD1 - công ty con của HUD chưa đánh giá khả năng thu hồi và ước tính dự phòng các khoản phải thu khó đòi.

Tính đến cuối quý II/2021, tổng tài sản của HUD đạt 13.557 tỷ đồng, với tỷ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu ở mức 2,6 lần.