(BĐT) - Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen (mã chứng khoán: HSG) thông báo bán cổ phiếu quỹ.

Theo đó, Công ty dự kiến bán ra toàn bộ 327.100 cổ phiếu quỹ, đây là cổ phiếu ESOP mua lại từ cán bộ nhân viên của Công ty, thời gian dự kiến từ 25 - 31/3.

Công ty cho biết, việc bán ra toàn bộ số cổ phiếu để đảm bảo doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện thực hiện việc mua lại cổ phiếu của chính mình và giảm vốn điều lệ.

Trước đó, ngày 9/3 là ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản. Trong đó, HĐQT trình ĐHCĐ thông qua chủ trương Công ty mua lại 22 triệu cổ phiếu của chính mình và giảm vốn điều lệ.

Tháng 1/2021, Công ty ước tính doanh thu đạt 3.108 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 175 tỷ đồng. Luỹ kế 4 tháng đầu niên độ tài chính 2020 - 2021, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 12.208 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 747 tỷ đồng.

Niên độ tài chính 2020 - 2021, Hoa Sen đặt mục tiêu doanh thu 33.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.500 tỷ đồng. Như vậy, chỉ sau 4 tháng, Công ty đã thực hiện 37% mục tiêu doanh thu và gần 50% kế hoạch lợi nhuận.