(BĐT) - Bộ Tài chính cho biết, tổng vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước (NSNN) kế hoạch năm 2021 là hơn 600 nghìn tỷ đồng. Trong đó, kế hoạch vốn các năm trước chuyển sang là hơn 74 nghìn tỷ đồng và kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN năm 2021 là hơn 526 nghìn tỷ đồng.
Tổng số vốn đầu tư công đã phân bổ đạt 98,95% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao. Ảnh: Tiên Giang

Tổng số vốn đầu tư công đã phân bổ đạt 98,95% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao. Ảnh: Tiên Giang

Trong số vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN năm 2021, kế hoạch vốn do Thủ tướng Chính phủ giao là hơn 461 nghìn tỷ đồng, kế hoạch vốn cân đối ngân sách địa phương năm 2021 các địa phương giao tăng so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao là hơn 49 nghìn tỷ đồng. Kế hoạch vốn chưa được Thủ tướng Chính phủ giao là 16 nghìn tỷ đồng vốn trong nước thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG), do Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới và Chương trình MTQG Giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững chưa được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư. Chương trình MTQG Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi chưa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi.

Bộ Tài chính cho biết, tổng số vốn đầu tư công đã phân bổ đạt 98,95% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao. Nếu không tính số vốn cân đối ngân sách địa phương giao tăng thì tổng số vốn đã phân bổ là 407,42 nghìn tỷ đồng, đạt 88,32% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Tổng số vốn chưa phân bổ chi tiết là hơn 53,8 nghìn tỷ đồng, chiếm 11,68% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Có 34 bộ, ngành và 36 địa phương chưa phân bổ hết kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao do chưa phân bổ chi tiết kế hoạch vốn dự kiến bố trí cho các dự án khởi công mới năm 2021 vì các dự án này chưa có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.