Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về việc trình ban hành một số nghị định quy định chi tiết Bộ Luật tố tụng hình sự, Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự, Luật thi hành tạm giữ, tạm giam.

Ảnh Internet

Ảnh Internet

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ đã được Thủ tướng giao chủ trì soạn thảo trình các Nghị định quy định chi tiết thi hành các Luật nêu trên khẩn trương hoàn thiện dự thảo các Nghị định, trình Chính phủ ban hành để có hiệu lực đồng thời với hiệu lực của Luật từ ngày 1/1/2018; đối với các dự thảo Nghị định đã lấy ý kiến Thành viên Chính phủ thì tiếp thu, hoàn thiện, nếu đủ điều kiện thì Bộ trưởng ký tắt, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành, cụ thể gồm 7 Nghị định sau:

- Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết trình tự, thủ tục, mức tiền phải nộp để bảo đảm thi hành án; việc tạm giữ, hoàn trả, nộp ngân sách nhà nước số tiền đã nộp (Bộ Tư pháp chủ trì soạn thảo);

- Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản (Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo);

- Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết việc niêm phong, mở niêm phong vật chứng (Bộ Công an chủ trì soạn thảo);

- Nghị định của Chính phủ quy định chế độ báo cáo về điều tra hình sự (Bộ Công an chủ trì soạn thảo);

- Nghị định của Chính phủ quy định về đồn biên phòng thuộc vùng sâu, vùng xa (Bộ Quốc phòng chủ trì soạn thảo);

- Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thi hành tạm giữ, tạm giam (Bộ Công an chủ trì soạn thảo);

- Nghị định của Chính phủ quy định xây dựng, thu nhập, lưu giữ, xử lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu về thi hành tạm giữ, tạm giam (Bộ Công an chủ trì soạn thảo).

Theo VGP