(BĐT) - Công ty CP Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND (mã chứng khoán: HLD) công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông được tổ chức vào ngày 14/4.

Theo đó, năm 2021, Công ty dự kiến đạt 135 tỷ đồng tổng doanh thu, giảm 30% so với thực hiện năm 2020. Lợi nhuận sau thuế đạt 13,7 tỷ đồng, giảm 82%.

Ngoài ra, Công ty lên kế hoạch giá trị sản xuất và kinh doanh năm 2021 gần 59 tỷ đồng, trong khi năm 2020 chỉ đạt 8,7 tỷ đồng. Giá trị đầu tư phát triển dự kiến hơn 26 tỷ đồng.

Cũng tại ĐHĐCĐ, Công ty sẽ thông qua phương án chi trả cổ tức 2021 với tỷ lệ 7,5%.

Năm 2020, Công ty ghi nhận 194,5 tỷ đồng doanh thu thuần, hoàn thành 66% kế hoạch đầu năm (295 tỷ đồng) và 94% kế hoạch điều chỉnh (206,5 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế đạt 74,3 tỷ đồng, vượt 37% kế hoạch (54 tỷ đồng).

Tính đến cuối năm 2020, tổng tài sản của Công ty ghi nhận hơn 612 tỷ đồng, giảm 16% so với hồi đầu năm.