(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa tổ chức cuộc họp Đối thoại chính sách Việt Nam - Hàn Quốc về vốn vay ODA. Tại buổi đối thoại, phía Việt Nam đã trao đổi về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2016 - 2020, kế hoạch đầu tư công trung hạn, Luật Đầu tư công, Luật Đấu thầu, Luật Ngân sách, dự thảo quy định cho vay lại chính quyền địa phương. 

Trong khi đó, đại diện phía Hàn Quốc cũng đưa ra những chính sách, quy định mới của Hàn Quốc trong hợp tác phát triển và ODA.

Viện trợ của Hàn Quốc dành cho Việt Nam gồm 2 nguồn chính là viện trợ không hoàn lại và vốn vay ODA. Hiện nay, Chính phủ Hàn Quốc đang xây dựng Chiến lược đối tác phát triển (CPS) với Việt Nam cho thời kỳ tới nhằm hỗ trợ Việt Nam đạt được các mục tiêu về hạ tầng giao thông, công nghệ thông tin, nguồn nhân lực khoa học kỹ thuật trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2016 - 2020.

Hai bên hiện đang trong quá trình trao đổi chuẩn bị đàm phán Hiệp định tín dụng khung cho giai đoạn 2016 - 2020 trong bối cảnh có nhiều thay đổi về quy định, luật lệ trong nước; tình hình nợ công tăng cao. Qua dự thảo và thông báo sơ bộ, phía Hàn Quốc dự kiến cho Việt Nam vay 1,5 tỷ USD ODA giai đoạn 2016 - 2020, trong đó khoảng 0,9 tỷ USD sẽ dành cho hợp tác tài chính. Những lĩnh vực ưu tiên gồm: hạ tầng quy mô lớn, đường sắt, y tế, công nghệ thông tin.