(BĐT) - Bộ Tài chính vừa hoàn thiện Dự thảo Thông tư quy định thù lao dịch vụ đấu giá tài sản (ĐGTS) theo quy định của Luật ĐGTS. 
Hai phương án thu phí dịch vụ đấu giá tài sản

Thông tư này nhằm thay thế Thông tư số 335/2016/TT-BTC ngày 27/12/2016 của Bộ Tài chính vừa có hiệu lực kể từ 12/2/2017 và Điều 13 Thông tư số 48/2012/TT-BTC ngày 16/3/2012 của Bộ Tài chính.

Dự thảo Thông tư đưa ra 2 phương án thu phí đối với dịch vụ ĐGTS, trong đó giữ nguyên mức phí tính trên giá trị tài sản bán được của một cuộc đấu giá quy định tại Thông tư số 335/2016/TT-BTC và điều chỉnh mức phí tính trên giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá tại Thông tư số 335/2016/TT-BTC.

Đối với phương án điều chỉnh mức phí tính trên giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá, Dự thảo Thông tư quy định, giá trị tài sản theo giá khởi điểm dưới 50 triệu đồng, mức phí tối đa là 6% giá trị tài sản bán được; giá trị tài sản theo giá khởi điểm trên 20 tỷ đồng, mức phí là 49,75 triệu đồng và tối đa 0,1% của phần chênh lệch giữa giá tài sản trúng đấu giá với giá khởi điểm nhưng tổng số phí không quá 300 triệu đồng/cuộc đấu giá.

Dự thảo Thông tư cũng quy định mức phí cụ thể đối với dịch vụ đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất được bán đấu giá theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Theo đó, giá trị quyền sử dụng đất theo giá khởi điểm trên mỗi hợp đồng từ 1 tỷ đồng trở xuống thì mức phí là 15 triệu đồng và 1% trên phần chênh lệch giá trị quyền sử dụng đất theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm. Nếu giá trị quyền sử dụng đất theo giá khởi điểm trên mỗi hợp đồng từ trên 100 tỷ đồng thì mức phí là 65 triệu đồng và 1% trên phần chênh lệch giá trị quyền sử dụng đất theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm nhưng không quá 300 triệu đồng/một hợp đồng bán đấu giá thành công.

Dự thảo Thông tư cũng nêu rõ, trong trường hợp ĐGTS, đấu giá quyền sử dụng đất không thành thì người có tài sản đấu giá thanh toán cho tổ chức đấu giá các chi phí niêm yết, thông báo công khai, chi phí thực tế hợp lý khác theo quy định tại Khoản 2 Điều 66 Luật ĐGTS, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định khác.

Dự thảo Thông tư cũng quy định rõ, các tổ chức đấu giá phải thực hiện niêm yết giá, công khai giá, chấp hành theo quy định của pháp luật về giá, pháp luật về ĐGTS và văn bản pháp luật hướng dẫn liên quan.