(BĐT) - Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2025 cơ bản hoàn thành mục tiêu công nghiệp hóa, GRDP bình quân dầu người (GRDP/người) đạt 8.300 – 8.500 USD.
Hà Nội phấn đấu GRDP/người năm 2025 trên 8.300 USD

Hà Nội phấn đấu GRDP/người năm 2025 trên 8.300 USD

Đó là mục tiêu được UBND TP. Hà Nội xác định tại Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20/5/2021 của Chính phủ và Chương trình số 14-CTr/TU ngày 31/5/2021 của Thành ủy Hà Nội về thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố.

Theo Kế hoạch, đến năm 2030, hoàn thành công nghiệp hóa Thủ đô, phát triển năng động, hiệu quả, có sức cạnh tranh trong khu vực và quốc tế, GRDP/người đạt 12.000 – 13.000 USD và năm 2045 sẽ có chất lượng cuộc sống cao, là thành phố kết nối toàn cầu, có sức cạnh tranh quốc tế, GRDP/người đạt trên 36.000 USD.

Hiện GRDP/người năm 2020 của Hà Nội đạt khoảng 5.285 USD.

Nhiều nhiệm vụ được UBND TP. Hà Nội xác định để thực hiện mục tiêu đề ra. Trong đó, Thành phố sẽ có cấu lại các ngành kinh tế gắn với đổi mới toàn diện mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, nâng cao mức đóng góp của TFP trong GRDP lên trên 50%. Đảm bảo cân đối thu – chi ngân sách trong mọi tình huống. Giữ vững thứ hạng trong nhóm 2 địa phương dẫn đầu cả nước về Chỉ số thương mại điện tử. Tập trung thu hút các nguồn lực để đầu tư xây dựng, phát triển đồng bộ hạ tầng…