(BĐT) - UBND TP. Hà Nội vừa ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật và đơn giá đặt hàng duy tu, sửa chữa một số hạng mục đê điều thuộc Thành phố quản lý. 

Bộ định mức mới này áp dụng đối với khối lượng duy tu, sửa chữa một số hạng mục đê điều từ ngày 1/1/2017; đồng thời thay thế các quyết định về quy trình, định mức kinh tế - kỹ thuật và đơn giá đặt hàng duy tu, sửa chữa một số hạng mục đê điều đã ban hành.

Bộ định mức cũng sẽ là cơ sở để lập, phê duyệt dự toán, thanh quyết toán các gói đặt hàng duy tu, sửa chữa một số hạng mục đê điều trên địa bàn Thành phố, được thực hiện trong thời kỳ ngân sách giai đoạn 2017 - 2020.