Lợi nhuận năm 2018 đã kiểm toán là 788 tỷ đồng, mức cao nhất trong lịch sử doanh nghiệp.

Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018, lợi nhuận sau thuế của CTCP Tập đoàn Hà Đô (HoSE: HDG) là 788 tỷ đồng, tăng 36 tỷ so với báo cao công ty tự lập. Lợi nhuận trước thuế cũng điều chỉnh tăng 44 tỷ lên 954 tỷ đồng.

Doanh thu cả năm điều chỉnh tăng 18 tỷ đồng, lên mức 3.221 tỷ đồng. Trong khi đó chi phí giá vốn lại giảm 23 tỷ đồng, dẫn đến lợi nhuận gộp đã tăng 42 tỷ đồng so với số liệu tự lập đạt 1.243 tỷ đồng.

Hà Đô tăng 36 tỷ lợi nhuận sau kiểm toán ảnh 1

Một số khoản điều chỉnh khác như doanh thu tài chính giảm 3 tỷ, chi phí tài chính giảm 2 tỷ, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 7 tỷ đồng.

Với con số lợi nhuận sau kiểm toán, Hà Đô đạt 3.221 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 40% so với năm 2017 nhưng chỉ mới hoàn thành 75% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 788 tỷ đồng, gấp 2,9 lần năm 2017 và vượt 7,3% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm. Đây cũng là mức doanh thu và lợi nhuận lớn nhất công ty từng đạt được trong 1 năm.

Hà Đô cho biết lợi nhuận tăng mạnh so với năm trước là từ tăng trưởng doanh thu mảng Bất động sản và Khách sạn, trong khi mảng Năng lượng và xây lắp vẫn ổn định. Trong năm 2018, Tập đoàn bàn giao nhà tại 1 số dự án như Hado Centrosa Garden, Hado Riverside dẫn đến lợi nhuận tăng.

Theo NDH