(BĐT) - Từ ngày 12/2/2017, mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá tài sản (ĐGTS), phí tham gia ĐGTS sẽ thực hiện theo Thông tư số 335/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính. 
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Thông tư được kỳ vọng sẽ tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong việc thu phí dịch vụ ĐGTS trong thời điểm chờ Luật ĐGTS có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2017. 

Hiệu lực thi hành trong 5 tháng

Luật ĐGTS được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 2 ngày 17/11/2016, có hiệu lực từ ngày 1/7/2017 đã quy định thay thế phí dịch vụ ĐGTS bằng thù lao dịch vụ đấu giá. Để tránh khoảng trống pháp lý về phí dịch vụ ĐGTS trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/2017 đến ngày 1/7/2017, đồng thời đảm bảo việc xử lý tài sản kịp thời, Luật ĐGTS tại Khoản 4 Điều 80 đã đưa ra quy định về việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí ĐGTS, phí tham gia ĐGTS; chế độ tài chính trong hoạt động ĐGTS được thực hiện theo quy định của pháp luật về phí dịch vụ ĐGTS, phí tham gia ĐGTS, chế độ tài chính trong hoạt động ĐGTS từ ngày 1/1/2017 đến ngày 1/7/2017. Khoản 2 Điều 81 Luật ĐGTS cũng đã quy định Khoản 4 Điều 80 nêu trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2017.

Đối với quy định này, theo phản hồi của UBND tỉnh Quảng Bình, UBND tỉnh Cao Bằng và một số địa phương thì Luật Phí và lệ phí năm 2015 không quy định phí ĐGTS được thực hiện theo hình thức nào (phí, lệ phí hay giá dịch vụ). Do đó, nếu không có hướng dẫn về nội dung này thì các địa phương không có cơ sở thực hiện việc thu phí ĐGTS kể từ ngày Luật Phí và lệ phí năm 2015 có hiệu lực thi hành (1/1/2017).

Để đảm bảo việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dịch vụ ĐGTS, phí tham gia ĐGTS, chế độ tài chính trong hoạt động ĐGTS được kịp thời, thống nhất, góp phần triển khai có hiệu quả quy định của Luật ĐGTS và Luật Phí và lệ phí, ngày 27/12/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 335/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí ĐGTS, phí tham gia ĐGTS. Thông tư số 335/2016/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/2/2017 đến ngày 1/7/2017.

Thông tư quy định rõ, đối với mức thu phí ĐGTS, trường hợp bán ĐGTS thành công thì mức thu phí được tính trên giá trị tài sản bán được của một cuộc bán đấu giá. Trường hợp bán ĐGTS không thành thì trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá, người có tài sản bán đấu giá, cơ quan thi hành án, cơ quan tài chính thanh toán cho tổ chức bán ĐGTS, Hội đồng bán ĐGTS các chi phí thực tế, hợp lý quy định tại Điều 43 Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 4/3/2010, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định khác.

Cùng với đó, mức thu phí tham gia ĐGTS được quy định tương ứng với giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá. 

Tháo gỡ vướng mắc trong đấu giá quyền sử dụng đất

Liên quan đến những khó khăn, vướng mắc trong việc xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất tại Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP và Thông tư số 02/2015/TT-BTC, Bộ Tư pháp cho biết, đã tiến hành rà soát, kiểm tra quy định của 2 thông tư này để kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung các nội dung không phù hợp, chồng chéo trong việc xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất. Bộ Tư pháp đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ về phương án xử lý các quy định không phù hợp, chồng chéo tại 2 thông tư nêu trên.

Được biết, ngày 9/9/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 135/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thuê mặt nước, trong đó tại Điều 2, Điều 3 đã quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất giữa cơ quan tài chính và cơ quan tài nguyên và môi trường và việc xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất gắn với tài sản thuộc sở hữu nhà nước. Nghị định số 135/2016/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 15/11/2016.

Do đó, các sở tư pháp các tỉnh, thành phố căn cứ quy định tại Nghị định số 135/2016/NĐ-CP báo cáo, tham mưu cho UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành văn bản quy định việc tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất đảm bảo hiệu quả, phù hợp với thực tiễn hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất tại địa phương.

Bên cạnh đó, để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hiện Bộ Tư pháp đang phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính xem xét, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ các quy định của Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP và Thông tư số 02/2015/TT-BTC cho phù hợp với quy định của Nghị định số 135/2016/NĐ-CP.