(BĐT) - Công ty CP Gỗ An Cường công bố Báo cáo tài chính quý III/2020 với doanh thu đạt 932 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 133,1 tỷ đồng, lần lượt giảm 10,9% và tăng nhẹ 8,1% so với cùng kỳ 2019.

Trong kỳ, mặc dù doanh thu giảm nhưng lợi nhuận lại tăng do lợi nhuận gộp giảm nhẹ 3,9%, chí phí bán hàng giảm tới 8,8%, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 26,9% và doanh thu tài chính tăng 34,3%.

Như vậy, kết quả kinh doanh cải thiện trong quý III/2020 đến từ nỗ lực của doanh nghiệp quản trị hiệu quả hơn.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2020, Công ty ghi nhận doanh thu là 2.548 tỷ đồng, giảm 14%; lợi nhuận sau thuế là 299 tỷ đồng, giảm 11,7% so với 9 tháng đầu năm 2019.