(BĐT) - UBND tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Đường giao thông huyện Chư Păh với tổng giá trị các gói thầu 78,85 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Tỉnh.

Theo Kế hoạch, Dự án gồm có 4 gói thầu, trong đó có 2 gói thầu sẽ lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi (Gói 01: Thi công xây dựng có giá gói thầu 76,79 tỷ đồng; Gói 02: Tư vấn giám sát thi công có giá gói thầu 1,58 tỷ đồng). Hai gói thầu còn lại (Gói 03: Lập HSMT và đánh giá HSDT Gói 01, 02; Gói 04: Tư vấn kiểm toán) lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu rút gọn.

Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu này đều trong tháng 11/2021.