Nếu các cơ quan quản lý không cho GAS hạch toán lợi nhuận theo cơ chế tính giá khí là giá thị trường bằng giá miệng giếng từ ngày 9/1/2016 thì lợi nhuận sẽ giảm khoảng 1.200 tỷ đồng.
GAS có thể giảm 1.200 tỷ đồng lợi nhuận vì... một tờ quyết định

Tại ĐHCĐ của Tổng công ty Khí Việt Nam (GAS) đang diễn ra tại TP. HCM, ông Dương Mạnh Sơn, Tổng giám đốc GAS cho biết, nếu các cơ quan quản lý cho GAS hạch toán lợi nhuận theo cơ chế tính giá khí là giá thị trường bằng giá miệng giếng từ ngày 9/1/2016 thì lợi nhuận của GAS quý 1 là 1.800 tỷ đồng.

Nếu không được tính giá khí theo phương thức này thì lợi nhuận sẽ giảm khoảng 1.200 tỷ đồng. 

Trước đây khi giá khí cao, Chính phủ ra quy định giá khí thị trường tính theo  công thức 46% giá dầu FO cộng chi phí vận chuyến. Nhưng công thức này chỉ phù hợp khi giá dầu cao, khi giá dầu giảm thấp xuống 30 USD thì GAS phải mua khí ở một số nguồn khí với giá cao, bán giá thấp theo công thức nêu trên.

GAS đã giải trình với Chính phủ và các cơ quan quản lý để được cơ chế trong trường hợp giá bán thấp hơn giá mua khí thì giá khí tại miếng giếng được sử dụng tính làm giá thị trường.

Trước mắt, cơ chế tính giá này có thể được áp dụng từ 9/1. Còn thời gian trước đó có hồi tố hay không thì GAS vẫn đang phải giải trình với các cơ quan quản lý.

Theo ĐTCK