(BĐT) - Tổng công ty 36 - CTCP (mã chứng khoán: G36) thông qua kế hoạch trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu với tỷ lệ là 5,38%. Ngày đăng ký cuối cùng chốt quyền nhận cổ tức là 28/5/2021.

Trước đó, doanh nghiệp công bố báo cáo tài chính quý I/2021 với doanh thu đạt 186 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 13,3 tỷ đồng, lần lượt tăng 27,4% và 1.008,3% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh nghiệp giải thích trong kỳ lợi nhuận tăng chủ yếu do ghi nhận doanh thu bất động sản dự án B6 Giảng Võ.

Được biết, năm 2021, G36 đặt kế hoạch tổng doanh thu đạt 1.936,96 tỷ đồng, giảm 17,03% so với thực hiện trong năm 2020 và lợi nhuận sau thuế lỗ 66,3 tỷ đồng. Bên cạnh đó, doanh nghiệp dự kiến không trả cổ tức trong năm 2021.