6 tháng đầu năm, Công ty cổ phần Dược Hậu Giang hoàn thành 44,2% kế hoạch doanh thu và 47,7% kế hoạch lợi nhuận.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Công ty cổ phần Dược Hậu Giang (HoSE: DHG) vừa công bố báo cáo tài chính giữa quý II với doanh thu thuần tăng 4,6%, tuy nhiên, giá vốn hàng bán tăng mạnh hơn, 6,7%, dẫn đến lợi nhuận gộp tăng nhẹ 2,1%. Doanh thu thuần và lợi nhuận gộp lần lượt là 975,8 tỷ đồng và 445,1 tỷ đồng. Lợi nhuận trước và sau thuế tăng 0,2% và 24,7%, lần lượt là 190,3 tỷ đồng và 172,9 tỷ đồng.

Doanh thu từ hoạt động tài chính tăng 14,9% lên 32,3 tỷ đồng, chủ yếu từ lãi tiền gửi (31,3 tỷ đồng). Chi phí tài chính tăng 8,6% lên 29 tỷ đồng, trong đó, chiết khấu thanh toán chiếm 17,9 tỷ đồng.

Dược Hậu Giang lãi 172,9 tỷ quý II, tăng 24,7% ảnh 1

Đơn vị: Tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Dược Hậu Giang ghi nhận doanh thu thuần là 1.743 tỷ đồng, giảm 5,4%, lợi nhuận sau thuế đạt 309,7 tỷ đồng, giảm 0,5%. Công ty đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất năm 2019 là 3.943 tỷ đồng, chỉ tăng 1,6% so với năm 2018 do ảnh hưởng của việc nới room (ngừng phân phối hàng MSD, Eugica…). Kế hoạch lợi nhụận trước thuế hợp nhất là 754 tỷ đồng, tăng 3% so với năm trước. Như vậy, 6 tháng đầu năm, công ty hoàn thành 44,2% kế hoạch doanh thu và 47,7% kế hoạch lợi nhuận.

Tính đến ngày 30/6, công ty có tổng tài sản trị giá 4.335 tỷ đồng, chủ yếu nằm ở khoản mục các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn (1.681 tỷ đồng) và tài sản cố định (955 tỷ đồng), chiếm 60,8% tổng tài sản.

Theo NDH