(BĐT) - Tổng cục Thuế cho biết đã xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn trình tự thủ tục hồ sơ, khoanh nợ, xóa nợ; quy trình thực hiện xử lý nợ để có thể kiểm tra, kiểm soát việc xử lý nợ thuế và đang lấy ý kiến các đơn vị liên quan, dự kiến sẽ được ban hành vào tháng 5/2020.
Tổng số tiền nợ thuế do cơ quan Thuế quản lý đến thời điểm 31/12/2019 là 80.830 tỷ đồng. Ảnh: Internet

Tổng số tiền nợ thuế do cơ quan Thuế quản lý đến thời điểm 31/12/2019 là 80.830 tỷ đồng. Ảnh: Internet

Thông tư này hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 94/2019/QH14 của Quốc hội về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước được chính thức áp dụng từ ngày 1/7/2020.

Vụ Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế thuộc Tổng cục Thuế cho biết, để đưa Nghị quyết xử lý nợ vào áp dụng trong thực tiễn, có hai nội dung rất quan trọng cần quy định rõ là khi nào khoanh nợ và khi nào xóa nợ tiền thuế. Với trường hợp khoanh nợ, sẽ áp dụng khoanh nợ tiền thuế kể từ ngày 1/7/2020 đối với người nộp thuế đã chết, mất tích hoặc mất năng lực hành vi dân sự; người nộp thuế có quyết định giải thể; người nộp thuế phá sản, người nộp thuế không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký; người nộp thuế đã bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Ngoài ra, từng đối tượng khác nhau sẽ có điều kiện để thực hiện xoá nợ cụ thể. Theo đó, người nộp thuế đã chết, mất tích hoặc mất năng lực hành vị dân sự thì cần có giấy chứng tử, hoặc giấy báo tử, hoặc quyết định của tòa án tuyên bố là đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự. Trường hợp người nộp thuế giải thể thì phải có quyết định giải thể, hoặc thông báo của cơ quan đăng ký kinh doanh về việc đang làm thủ tục giải thể trên hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Với người nộp thuế phá sản, cần có đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, hoặc tòa án có thông báo thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản. Nếu không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký, hoặc đã bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì cơ quan thuế phải xác định chính xác là không còn hoạt động sản xuất kinh doanh trên thực tế và phải có biên bản xác nhận giữa cơ quan quản lý thuế sở tại với UBND xã, phường, thị trấn (nơi người nộp thuế có trụ sở, hoặc địa chỉ liên lạc).

Đại diện Tổng cục Thuế cho biết, điều kiện để xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp còn nợ trước ngày 1/7/2020 đối với người nộp thuế bị thiệt hại vật chất do gặp thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ cần phải có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc này; có văn bản xác nhận giá trị bị thiệt hại của tổ chức kiểm toán độc lập, cơ quan thẩm định giá, hoặc cơ quan bảo hiểm; số tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp được xóa tính trên số tiền nợ thuế phát sinh vượt ra ngoài giá trị tài sản, hàng hóa bị thiệt hại sau khi đã trừ các khoản được bồi thường, bảo hiểm.

Trường hợp xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp còn nợ trước ngày 1/7/2020 đối với người nộp thuế cung ứng hàng hóa, dịch vụ được thanh toán trực tiếp bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước nhưng chưa được thanh toán, phải đảm bảo các điều kiện sau: Có văn bản xác nhận của đơn vị sử dụng vốn ngân sách nhà nước về việc chưa được thanh toán; có hợp đồng kinh tế ký với đơn vị sử dụng vốn ngân sách nhà nước và biên bản nghiệm thu công trình; số tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp được xóa tính trên số nợ tiền thuế, nhưng số nợ tiền thuế không vượt quá số tiền ngân sách nhà nước chậm thanh toán.

Số liệu từ Tổng cục Thuế cho biết, tổng số tiền nợ thuế do cơ quan Thuế quản lý đến thời điểm 31/12/2019 là 80.830 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ trên tổng thu ngân sách do ngành thuế quản lý ở mức 6,3%, trong đó, tiền nợ có khả năng thu là 40.602 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 50,2% tổng số tiền nợ thuế; nợ thuế không còn khả năng thu hồi (của người nộp thuế đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự, liên quan đến trách nhiệm hình sự, đã tự giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động sản xuất kinh doanh, không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh) là 40.228 tỷ đồng, chiếm 49,8% tổng số tiền nợ thuế.