Tại ĐHCĐ diễn ra vào ngày 11/4 tới, CTCP Bóng đèn Điện quang (DQC) sẽ trình đại hội xem xét thông qua phương án phát hành 1,5 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) giai đoạn 2016 - 2018. 
DQC dự kiến phát hành 1,5 triệu cổ phiếu ESOP trong 3 năm

Theo đó, mỗi năm, DQC sẽ phát hành 500.000 cổ phiếu, tương đương 1,72% số cổ phiếu đang lưu hành.

DQC sẽ phát hành ESOP theo hai loại. Cụ thể, DQC sẽ chào bán ESOP loại 1 với số lượng 150.000 cổ phiếu/năm, mệnh giá 10.000 đồng/CP và 350.000 cổ phiếu ESOP loại 2, mệnh giá 50.000 đồng/CP. Đối tượng chào bán bao gồm các cán bộ quản lý và lao động xuất sắc đủ tiêu chuẩn do HĐQT quyết định.

Ban lãnh đạo Công ty cũng sẽ trình phương án chia cổ tức đợt 2 năm 2015 với tỷ lệ 20%, trong đó 10% bằng tiền mặt và 10% bằng cổ phiếu (sẽ phát hành 2,9 triệu cổ phiếu). Đồng thời, trình kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2016 với chỉ tiêu doanh thu 1.100 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất 230 tỷ đồng, cổ tức 30%.

Theo ĐTCK