VSD tăng 29,5% lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2017

(BĐT) - Trung tâm Lưu ký chứng khoán (VSD) vừa công bố báo cáo tài chính bán niên 2017. Cụ thể, doanh thu 6 tháng đầu năm 2017 đạt 219 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 136 tỷ đồng (tăng tới 29,5%).

Nguyên nhân chính là do chi phí hoạt động kinh doanh giảm từ 48 tỷ đồng xuống 30 tỷ đồng (giảm 37,5%) làm cho lợi nhuận gộp hoạt động kinh doanh đạt gần 189 tỷ đồng (tăng 16%). Ngoài ra chi phí quản lý doanh nghiệp chỉ là 38,8 tỷ đồng, giảm 30% so với cùng kỳ 2016.

Tại thời điểm cuối quý II/2017, tổng tài sản của VSD là 1.993 tỷ đồng. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền, tiền gửi ngân hàng là 1.564 tỷ đồng, chiếm 78% tổng tài sản.         

Thế Anh