Vicostone chốt quyền tạm ứng cổ tức 20% bằng tiền

Vicostone (HNX: VCS) vừa thông qua phương án chi trả cổ tức bằng tiền lần 3 năm 2019 với tỷ lệ 20% (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Với 160 triệu cổ phiếu đang lưu hành, công ty dự chi số tiền 320 tỷ đồng.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Ngày đăng ký cuối cùng vào 24/2 và thời gian thanh toán dự kiến 31/3. Tương ứng 2 ngày này, Vicostone cũng chốt danh sách cổ đông và họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 để báo cáo kết quả kinh doanh, phương hướng hoạt động năm 2020, phương án chi trả lợi nhuận, thù lao và các nội dung khác.

Theo báo cáo kinh doanh 2019, Vicostone ghi nhận doanh thu thuần tăng 23% lên 5.563 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế tăng 25% đạt 1.410 tỷ đồng. Thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) năm 2019 đạt 8.114 đồng.

Trước đó, Vicostone từng 2 lần tạm ứng cổ tức năm 2019 đều với tỷ lệ 20% vào tháng 6 và tháng 8/2019. Như vậy, tổng mức chi trả của 3 lần tạm ứng hiện là 60%.


NDH