TTP dự kiến lợi nhuận trước thuế năm 2018 tăng 97%

Công ty cổ phần Bao bì Nhựa Tân Tiến (TTP) đã công bố tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Năm 2018, HĐQT của TTP đặt mục tiêu đạt 1.818 tỷ đồng doanh thu, tăng 24,5% so thực hiện năm 2017.

Mảng bao bì thực phẩm dự kiến đem về cho TTP khoảng 933 tỷ đồng doanh thu, tăng 33% so với năm trước, còn mảng bao bì đồ chăm sóc cá nhân và gia đình sẽ là 597 tỷ đồng, tăng 15%.

Lợi nhuận trước thuế ước đạt 182 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so với lợi nhuận năm 2017 (197%).

Năm 2017 và 2018, công ty sẽ chia cổ tức bằng tiền với tỷ lệ đều là 5% (500 đồng/cổ phiếu).


Bnews