Traphaco điều chỉnh giảm 17% kế hoạch lãi xuống 170 tỷ đồng

Kế hoạch doanh thu của công ty được điều chỉnh giảm từ 2.160 tỷ đồng xuống 1.850 tỷ đồng.Nửa đầu năm, công ty ghi nhận 796 tỷ đồng doanh thu thuần và 73 tỷ đồng lãi sau thuế.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Công ty Traphaco (HoSE: TRA) công bố nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2019 với nội dung bầu bổ sung thành viên HĐQT và điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm.

Cụ thể, cổ đông thống nhất thông qua việc miễn nhiệm vị trí thành viên HĐQT với ông Marcus John Pitt và bầu bổ sung ông Ji Chang Won cho nhiệm kỳ 2016-2020.

ĐHĐCĐ cũng thông qua việc điều chỉnh giảm doanh thu hợp nhất từ 2.160 tỷ đồng xuống 1.850 tỷ đồng, giảm 14,3% và còn tăng 3% so với thực hiện năm trước. Trong đó, doanh thu sản phẩm sản xuất 1.560 tỷ và doanh thu nhập khẩu phân phối 60 tỷ đồng, lần lượt tăng 5% và giảm 38% so với năm trước.

Theo đó, kế hoạch lợi nhuận sau thuế hợp nhất cũng điều chỉnh giảm từ 205 tỷ đồng xuống 170 tỷ đồng, giảm 17% và còn tăng 9% so với năm trước.

Chỉ tiêu

Đơn vị

KH ban đầu

KH điều chỉnh

Doanh thu hợp nhất

Tỷ VNĐ

2.160

1.850

Doanh thu công ty mẹ

Tỷ VNĐ

1.900

1.620

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất

Tỷ VNĐ

205

170

Ban lãnh đạo công ty chia sẻ tại đại hội trong 4 năm qua, Traphaco có một số thay đổi lớn như thoái vốn tại một số công ty liên kết và chuyển đổi hình thức hợp đồng dịch vụ với khách hàng lớn, dẫn đến thay đổi doanh thu kế hoạch. Việc lợi nhuận giảm do đầu tư nhà máy mới làm tăng chi phí tài chính, giảm lợi nhuận tài chính và khấu hao nhà máy.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Traphaco cũng cho biết thông tư đấu thầu mới được ban hành mang lại lợi thế cạnh tranh cho công ty, ngay từ đầu năm công ty đã thành lập phòng bán hàng bệnh viện và từ tháng 10 bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc mới phụ trách ETC để tập trung nguồn lực cho tăng trưởng ở mảng bán hàng qua kênh bệnh viện (ETC).Nửa đầu năm, công ty ghi nhận 796 tỷ đồng doanh thu thuần, tương đương cùng kỳ năm trước. Dẫu vậy, chi phí giá vốn giảm 5,6%, biên lãi gộp cải thiện từ 50,9% lên 53,5% giúp lãi sau thuế 73 tỷ đồng, tăng 18,3%.


NDH