TP.HCM: Tiếp tục sắp xếp, đổi mới 40 DNNN

(BĐT) - Tin từ UBND TP.HCM, triển khai phương án sắp xếp, đổi mới 40 doanh nghiệp nhà nước (DNNN) trực thuộc UBND TP.HCM giai đoạn 2017 - 2019, Thành phố đã ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo cổ phần hóa cho 40 doanh nghiệp; quyết định cổ phần hóa và chọn thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp cho 37 doanh nghiệp; quyết định giao tài sản cho 8 doanh nghiệp; ban hành tiêu chí nhà đầu tư chiến lược cho 2 doanh nghiệp.

Ngoài ra, TP.HCM đang rà soát và điều chỉnh bổ sung Phương án sắp xếp, đổi mới DNNN giai đoạn 2017 - 2020; xây dựng Đề án nghiên cứu mô hình cơ quan quản lý, sắp xếp DNNN, đại diện chủ sở hữu đối với DNNN và cổ phần, vốn góp nhà nước tại doanh nghiệp...

Đến thời điểm này TP.HCM đã hoàn tất công tác sắp xếp của 13/25 doanh nghiệp còn lại theo chỉ đạo của Thủ tướng năm 2012. Theo đó, phá sản 7 doanh nghiệp, giải thể 4 doanh nghiệp, sắp xếp khác 2 doanh nghiệp.

Ngô Ngãi