Thủy lợi Nam Thái Bình: Lãi ròng 2017 tăng 57%

(BĐT) - Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Nam Thái Bình vừa công bố Báo cáo tài chính năm 2017.

Năm 2017, Công ty đạt 62 tỷ đồng doanh thu thuần, gần như không đổi so với năm 2016. Tuy nhiên, giá vốn lại giảm đã giúp cho lợi nhuận gộp tăng 17% lên 20 tỷ đồng. Kết quả lợi nhuận ròng năm 2017 đạt 5,2 tỷ đồng, tăng 57% so với năm 2016. Tại thời điểm cuối năm 2017, tổng tài sản của Công ty đạt 415 tỷ đồng, tăng 10%. Trong đó, nợ phải trả chỉ chiếm 4% tổng tài sản.

Công ty có vốn điều lệ theo giấy đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 3 ngày 3/11/2017 là hơn 483 tỷ đồng, hoạt động trong lĩnh vực quản lý và khai thác công trình thủy lợi thuộc hệ thống thủy lợi Nam Thái Bình.        

Thế Anh