Thủ tướng Chính phủ đồng ý chuyển Bến xe khách Vĩnh Long thành công ty cổ phần

(BĐT) - Thủ tướng Chính phủ đồng ý chuyển đơn vị sự nghiệp công lập Bến xe khách Vĩnh Long thành công ty cổ phần theo quy định tại Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó Nhà nước giữ dưới 50% vốn điều lệ hoặc không nắm giữ cổ phần.
Bến xe khách Vĩnh Long. Ảnh Internet
Bến xe khách Vĩnh Long. Ảnh Internet

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo thực hiện việc rà soát, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của đơn vị sự nghiệp công lập trên trước khi thực hiện cổ phần hóa theo quy định tại Nghị định số167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ.

UBND tỉnh Vĩnh Long thực hiện việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần theo đúng quy định tại Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22/6/2015, Quyết định số 31/2017/QĐ-TTgngày 17/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản pháp luật có liên quan.

UBND tỉnh Vĩnh Long tiếp tục rà soát để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho phép thực hiện chuyển thành công ty cổ phần đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc đủ điều kiện theo quy định.

PV