Thành lập Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại DN

(BĐT) - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 09/NQ-CP thành lập Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Theo đó, Ủy ban là cơ quan thuộc Chính phủ, thực hiện chức năng đại diện chủ sở hữu đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và phần vốn nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên theo quy định của pháp luật.

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp có tư cách pháp nhân, con dấu hình quốc huy và tài khoản mở tại Kho bạc Nhà nước.

Về trách nhiệm thi hành, Chính phủ giao Chủ tịch Ủy ban có trách nhiệm phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan xây dựng nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban.

Các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết.

Trước đó (ngày 13/1/2018), Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 66/QĐ-TTg lập Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ thực thi việc thành lập Ủy ban.

Việt Anh