Tháng 5, xử lý 158 kiến nghị của doanh nghiệp

(BĐT) - Theo báo cáo tình hình tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước tháng 5/2017 và thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016, trong tháng 5, Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, Văn phòng Chính phủ đã tiếp nhận 199 phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp và chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý 158 phản ánh, kiến nghị.

Từ ngày 1/10/2016 đến nay, tiếp nhận được 708 phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp; đã chuyển tới các cơ quan có thẩm quyền xử lý 565 phản ánh, kiến nghị, 442/565 phản ánh, kiến nghị được các cơ quan trả lời. 118 phản ánh, kiến nghị đã được chuyển cho các vụ chuyên môn thuộc Văn phòng Chính phủ (đã hoàn thành 62/118), đang làm thủ tục chuyển các cơ quan chức năng xử lý 54 phản ánh, kiến nghị.

Nhằm tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp, Bộ KH&ĐT đã trình Thủ tướng Chính phủ Chỉ thị về tiếp tục triển khai hiệu quả của Nghị quyết 35/NQ-CP theo tinh thần Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp; giao cho các bộ, ngành, địa phương thực hiện những giải pháp, nhiệm vụ cụ thể, xác định thời hạn phải hoàn thành nhằm triển khai các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5 khóa XII và khắc phục các tồn tại sau 1 năm thực hiện Nghị quyết 35.        

Thái Hà