Ricons báo lãi gần 215 tỷ đồng trong 9 tháng năm 2018

(BĐT) - Quý III/2018, Công ty CP Xây dựng Ricons đạt gần 2.300 tỷ đồng doanh thu hợp nhất và hơn 88 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế công ty mẹ.

Lũy kế 9 tháng năm 2018, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 5.300 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 214,8 tỷ đồng, EPS đạt 7.310 đồng/cổ phiếu.

Năm 2018, Công ty đặt kế hoạch đạt 8.550 tỷ đồng doanh thu và 375 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Như vậy, Công ty đã hoàn thành 62% kế hoạch doanh thu và 64,5% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

T.H